Winery & Herbs privacy verklaring


Winery & Herbs, gevestigd aan de Boxtelseweg 23 te Schijndel, gemeente Meierijstad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en/of websitebezoekers, zoals weergegeven in deze privacy verklaring.
Contactgegevens:

www.wineryandherbs.nl
Boxtelseweg 23
5481 VE
073-5496535

Gegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bank rekening nummer
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door contactformulier op de website in te vullen, op onze facebook pagina reageert.

Websitebezoek (cookies, of vergelijkbare technieken)

Winery & Herbs gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast worden analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. De analytische cookies houden bij welke pagina’s wanneer worden bezocht. Ook devices en land van herkomst worden geregistreerd. Na 26 maanden worden deze gegevens automatisch verwijderd.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Winery & Herbs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het onderhouden van contacten.
• Het onderhouden van onze administratie.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten.
• Om producten of diensten bij u af te leveren.
• Verzenden van onze nieuwsbrief.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Winery & Herbs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens Bewaartermijn Doel Wat
Financiële administratie 7 jaar Wettelijke termijn Facturen; offertes; naam en adres gegevens; mailadres; telefoonnummer

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wineryandherbs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een (elektronische)kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Winery & Herbs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@wineryandherbs.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Winery & Herbs verstrekt gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verwerkers van onze gegevens zijn het boekhoudkantoor en boekhoudprogramma.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming, het nemen van besluiten door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker tussen zit, vindt niet plaats.

Winery & Herbs gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

• financiële administratie pakket
• content management systeem (CMS) voor de website en het versturen van nieuwsbrieven.

Nieuwsbief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van wijnbouw, evenementen, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Klachtafhandeling

Uiteraard doen wij wat in onze macht ligt om te voorkomen dat u klachten heeft over onze omgang met uw gegevens.
Wij stellen het dan ook op prijs dat klachten in eerste instantie worden gericht aan onze Functionaris Gegevensbescherming via info@wineryandherbs.nl

Winery & Herbs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Back to Top

MMMMmm Koekjes!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt. Voor meer informatie bekijk ons privacybeleid: <a href="https://wineryandherbs.nl/privacybeleid/">https://wineryandherbs.nl/privacybeleid/</a>